Washing Her Hands - ششتنی دەستەکانی


 Washing Her Hands

Fay went into the bathroom. She turned on the cold water. She turned on the hot water. Warm water came out of the faucet. She put her hands under the warm water. She rubbed her hands together. She picked up a bar of white soap. She rubbed the soap with her hands. She put the soap back. She washed her hands for half a minute. Then she rinsed her hands with the water. She turned off the hot water. She turned off the cold water. She dried her hands with a towel.

Reference: www.rong-chang.com

ششتنی دەستەکانی

 

فرای ڕۆیشتە حەمام. ئاوە ساردەکەی کردەوە. ئاوە گەرمەکەی کردەوە. ئاوی گەرم لە بەلوعەکە هاتەدەر. ئەو دەستی خستە ژێر ئاوە گەرمەکە. ئەو دەستەکانی لێکخشاندن. ئەو سەلکە سابونێکی سپی هەڵگرت. سابونەکەی لە دەستی وەردا (دەستی پێ ششت). سابونەکەی لە شوێنی خۆی دانایەوە. ئەو دەستەکان بۆ ماوەی نیو خولەک ششتن. پاشان دەستەکانی بە ئاو ششتەوە. ئاوە گەرمەکەی گرتەوە. ئاوە ساردەکەی گرتەوە. دەستەکانی بە خاولییەک وشک کردەوە.

----- -

wɒʃɪŋ hə hændz

feɪ went ɪntə ðə bɑːθruːm. ʃi tɜːnd ɒn ðə kəʊld wɔːtə. ʃi tɜːnd ɒn ðə hɒt wɔːtə. wɔːm wɔːtə keɪm aʊt əv ðə fɔːsɪt. ʃi pʊt hə hændz ʌndə ðə wɔːm wɔːtə. ʃi rʌbd hə hændz təɡeðə. ʃi pɪkt ʌp ə bɑːr əv waɪt səʊp. ʃi rʌbd ðə səʊp wɪð hə hændz. ʃi pʊt ðə səʊp bæk. ʃi wɒʃt hə hændz fə hɑːf ə maɪnjuːt. ðen ʃi rɪnst hə hændz wɪð ðə wɔːtə. ʃi tɜːnd ɒf ðə hɒt wɔːtə. ʃi tɜːnd ɒf ðə kəʊld wɔːtə. ʃi draɪd hə hændz wɪð ə taʊəl.

-

Translated by: Twana


Date:7/8/2012 9:37:00 AM | بینراوە (1913) } Posted by: Twana Rasul